วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมพวงพยอม อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ และ ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมโครงการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเป็นจำนวนมาก