วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงารวิจัย ปี 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมโครงการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม