วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอสเอสบางแสนบีช จ.ชลบุรี โดยมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมโครงการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก