วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมฯ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมพวงพยอม อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ และ ผศ.ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมโครงการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเป็นจำนวนมาก

 


วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอสเอสบางแสนบีช จ.ชลบุรี โดยมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ได้รับความสนใจและเข้าร่วมโครงการจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชุมหารือความร่วมมือการประชุมวิชาการ มทร.ตอ. กับ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา

การประชุมหารือความร่วมมือการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก กับ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมปิ่นวารี อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ทั้ง 5 แห่ง เข้าร่วม
การเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประมวลการเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2557


ประชุมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประมวลภาพการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2557
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับสถาบันวิจัยต่างประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา และ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Sunchon National ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี