วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

        ประมวลภาพโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิจัียทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ จากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ จาก วช. คุณสิริพร ศิระบูชา คุณคนึงนิตย์ สายสิงห์ คุณนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป และคุณสิริมา ศรีสุภาพ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

















การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555