วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน


โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนบริการวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน ขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม เอส เอส บางแสนบีช จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้ผู้ช่่วยศาสตราจารย์เสวก พรสำราญ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและได้บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมีวิทยากร คือ นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านนโยบายและแผน และ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฒโฑ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>>คลิกเพื่อดูภาพอื่น<<โครงการถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยสู่อาเซียน

โครงการถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยสู่อาเซียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคนิคการวิจัยสู่อาเซียน ขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ โดยได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสาตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ ทั้งนี้ยังได้ วิทยากรจาก Philippines Carabao Center คือ Prof. Dr. Felomino V. Mamuad และ Prof. Dr. Victorino T. Taylan จาก Central Luzon State University, Philippines

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

งานประชุมวิชาการ มทร. 9 แห่ง ปี 2556

มทร.พระนครเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 ณ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ โดย มี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานพิธีเปิด

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก วข.บางพระ (วันสงกรานต์ชลบุรี 2556)

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก วข.บางพระ ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556

งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556 
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556
งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย 2556

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย 2556 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2556

โครงการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง

โครงการบริการวิชาการ ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556

                                                  >>คลิกที่นี้เพื่อดูภาพทั้งหมด<<

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 6

ภาพการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่  6
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๕ (Thailand Research Expo 2012)


บรรยายกาศในงาน โดย วช.

บรรยายกาศในงานโดย สวพ.

ประมวลภาพงานวันปีใหม่ ของ มทร.ตะวันออก ปี 2554

ประมวลภาพงานวันปีใหม่ ของ มทร.ตะวันออก ปี 2554


ศึกษาดูงานที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมวลภาพศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554


ภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา มทร.ตะวันออก 
จัดขึ้นวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2554

                                             >>คลิกที่นี้เพื่อดูภาพทั้งหมด<<

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 3


ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2554


ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 4

 ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2554
>>คลิกที่นี้เพื่อดูภาพทั้งหมด<<

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 5

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 

 >>คลิกที่นี้เพื่อดูภาพทั้งหมด<<