วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพงาน Thailand Research Expo 2013

ประมวลภาพงาน Thailand Research Expo 2013


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 (Thailand Research Expo 2013)" ที่ วช. จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

        ประมวลภาพโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิจัียทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ จากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้รับเกียรติจาก คุณเวชยันต์ เฮงสุวนิช ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ จาก วช. คุณสิริพร ศิระบูชา คุณคนึงนิตย์ สายสิงห์ คุณนพวิทย์ ศรีเวียงธนาธิป และคุณสิริมา ศรีสุภาพ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามการพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555

การพัฒนานักวิจัย มทร.ตะวันออก 2555